System HACCP jest dość często postrzegany jedynie w aspekcie kosztów a nie bierze się pod uwagę opłacalności jego wdrożenia.

Należy pamiętać, że system HACCP jest opłacalny również dla samego przedsiębiorcy a korzyści z jego wdrożenia mogą wielokrotnie przekroczyć koszty. HACCP zapewnia bowiem prowadzenie firmy w możliwie bezpieczny sposób starając się chronić klientów między innymi przed zatruciami pokarmowymi a właścicieli przed ponoszeniem ewentualnych kosztów z tym związanych - koszty pobytu w szpitalu, leczenia, odszkodowania, sprawy karnej, zamknięcia zakładu, wycofania produktów z obrotu, sankcjami ze strony jednostek kontrolnych.

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (z dnia 25 sierpnia 2006 r Dz.U. nr 171 poz. 1225 z 27.09.2006) oraz Rozporządzeniem 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych), wraz z późniejszymi zmianami, każdy podmiot gospodarczy występujący w łańcuchu żywnościowym (w tym branża piekarnicza i cukiernicza) jest zobowiązany do wdrożenia zasad systemu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli). Wraz z wejściem ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia istnieje możliwość ukarania przedsiębiorcy karą grzywny lub karą pieniężna w przypadku nie stosowania się do prawa żywnościowego. Kto nie wdroży zasad systemu HACCP wbrew obowiązkowi, podlega karze grzywny. Kary mogą być nakładane wielokrotnie. Wdrożenie zasad systemu HACCP musi być udokumentowane posiadaniem dokumentacji i zaświadczeń ze szkoleń do wglądu organów kontroli (np. SANEPIDU). „W stosunku do osoby fizycznej może być nałożona jednorazowo kara pieniężna nawet 10.000 zł, a nakładane wielokrotnie do 50.000 zł.” :W stosunku do osób prawnych każdorazowo nałożona kara pieniężna może wynosić nawet 50.000 zł, a nakładane wielokrotnie do 200.000 zł. W praktyce wdrożenie systemu HACCP sprowadza się do dostosowania zakładu do wymagań między innymi wyżej wymienionych aktów prawnych oraz obowiązku przeprowadzania obligatoryjnych szkoleń pracowników w zakresie dobrych praktyk (GHP/GMP) oraz zasad systemu HACCP potwierdzonych certyfikatami oraz wdrożenia dokumentacji (procedur) systemu HACCP oraz weryfikacji systemu między innymi poprzez audyty. Stosowanie systemu HACCP ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności, poprzez analizę potencjalnych zagrożeń , wyznaczenie krytycznych punktów kontroli oraz ich monitorowanie a przede wszystkim wykonywanie działań korygujących aby opanować zagrożenia, które mogą pojawić się na poszczególnych etapach produkcji, składowania czy dystrybucji żywności. Jest systemem prewencyjnym w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Stosowanie zasad systemu HACCP w małych i średnich przedsiębiorstwach nie musi być kosztowne i czasochłonne jeśli skorzystamy z możliwości opracowywania i stosowania uproszczonej metodyki wdrażania zasad systemu HACCP, tak by był on świadomie stosowany i aby właściciel firmy nie traktował go jako zło konieczne wynikające z uregulowań prawnych ale jako system, który daje mu wymierne korzyści. Istnieje również możliwość korzystania ze szkoleń Online dostępnych 24/7 jako alternatywy dla kosztownych szkoleń stacjonarnych redukując koszty związane z dojazdami, hotelami, wyżywieniem, zastępstwami. Sporządzenie uproszczonej dokumentacji HACCP/GHP/GMP dla małych i średnich przedsiębiorstw można wykonać za pomocą kreatora dokumentacji. Do głównych zalet takiego rozwiązania można zaliczyć niskie koszty, krótki czas wdrożenia i tworzenia dokumentacji, a wszystko to bez konieczności opuszczania zakładu, w dowolnym miejscu i czasie. (szkolenia online i kreator dokumentacji online dostępne sa na platformie internetowej HACCP-ONLINE.com.pl stworzonej w ramach programu Innowacyjna Gospodarka*). Jak widać z powyższych rozważań wdrożenie zasad systemu HACCP nie musi być kosztowne. Największe wydatki ponosi się na dostosowaniu zakładów do wymogów GHP i GMP (zwanymi warunkami wstępnymi) w zależności od stanu technicznego zakładu, maszyn i urządzeń a i te wydatki zwracają się w dłuższej perspektywie czasu. Podsumowując, wdrożenie zasad systemu HACCP nie musi być drogie, trudne i czasochłonne a dodatkowo przynosi wymierne korzyści przedsiębiorcy. Przedsiębiorca spełnienia wymagania prawa żywnościowego określone w odpowiednich ustawach i rozporządzeniach a w związku z tym nie jest narażony na negatywne wyniki kontroli sanitarnej i nie ponosi kosztów związanych z sankcjami karnymi ze strony jednostek kontrolnych. Nie naraża się na koszty związane z ewentualnym zamknięciem zakładu. Ze względu na charakter prewencyjny systemu tzn systematyczne podejście obejmujące wszystkie zagrożenia od surowców poprzez etapy produkcji, aż do dostarczenia do klienta ogranicza straty wynikające z wprowadzenia na rynek produktów niebezpiecznych, start produkcyjnych, wycofania produktów z obrotu. Poprzez systematyczne szkolenia personelu następuje wzrost świadomości pracowników i ich zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa żywności zwłaszcza w sytuacji gdy za swoje przewinienia mogą zapłacić kary osobiście (nie zawsze kary płaci właściciel). Stosowanie systemu HACCP a w szczególności potwierdzone audytami np. firm zewnętrznych podnosi wiarygodność firmy, spełnia oczekiwania klientów i konsumentów. Prowadzenie dokumentacji GHP/GMP/HACCP umożliwia zarządzanie bezpieczeństwem żywności w zakładzie i daje możliwość w sytuacjach gdy jesteśmy kontrolowani wykazać , że prowadzimy działalność z „należytą starannością”. W ostatecznym rozrachunku okazuje się, że stosowanie zasad systemu HACCP na dłuższą metę jest naprawdę opłacalne dla przedsiębiorcy.