Skrót HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point) oznacza System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. System HACCP jest narzędziem umożliwiającym zarządzanie bezpieczeństwem żywności poprzez identyfikację zagrożeń możliwych do wystąpienia, ich ocenę oraz wybór i ocenę środków nadzoru celem zapobiegania, eliminacji lub redukcji do akceptowanych poziomów. Jest to zbiór norm i instrukcji, powszechnie obowiązujących we wszystkich organizacjach będących częścią łańcucha żywnościowego.  

Wymagania systemu HACCP zostały określone w następujących przepisach prawa

1Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczychArt.5 rozporządzenia, na podstawie którego przedsiębiorcy sektora spożywczego są zobowiązani do opracowania, wykonania i utrzymywania stałej procedury opartej na zasadach systemu HACCP.Wymaganie to nie ma zastosowania w przypadku produkcji podstawowej/pierwotnej.

2Rozporządzenie (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. L 139 z 30.4.2004, str. 55; ze zmianami). Nawiązanie do Rozporządzenia 852/2004 zgodnie z którym przedsiębiorstwa sektora spożywczego, uczestniczącew jakimkolwiek etapie produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności po produkcji podstawowej i powiązanych działaniach, zobowiązane są opracować, wykonywać i utrzymywać procedury oparte na zasadach analizy zagrożeń i krytycznych punktach kontroli (HACCP).

3Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. Nr 171, poz. 1225 ze zmianami Zgodnie z art. 59 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia podmioty działające na rynku spożywczym są obowiązane do przestrzegania w zakładach wymagań higienicznych określonych w rozporządzeniu nr 852/2004, w tym związanych z systemem HACCP.

Aby zapoznać się z bezpłatną prezentacją przedstawiającą w skrócie zagadnienia HACCP kliknij tutaj.